Тұрғындар назарына!

Жақында елімізде DarıKz мобильді қосымшасы іске қосылғандығын хабарлаймыз! Мұнда кез-келген дәріханадағы дәрінің негізгі бағасы жазы-лады. Егер сіз алмақ тауардың құны осы қосымшада көрсетілген бағадан жоғары болса, демек сатушы алыпсатарлықпен айналысып тұр!

Келесі қадамыңыз, дәрінің чегін түсіріп, 8 702 000 24 94 нөміріне жібересіз. Бұл қоғамдық бақылау деп түсініңіз! Сіздің шағымыңыз бойынша кәсіпкерге 70 -тен 1000 АЕК дейін айыппұл салынады!

 

Шаруа құрылымдары басшыларының назарына!

 

Сарқан ауданы бойынша 2018 жылы 46500 га және 2019 жылы 50628 га ауыл шаруашылығына арналған пайдаланылмай жатқан (негізінекн жайылым) жер анықталған болатын. Осы жерлерінің 80% ғана пайдаланып кеткен. Қалғаны осы күнге дейін өз жерлерін мақсатына сай игермейді.

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізуге арналған жер учаскесі пайдаланбау фактісі алғаш рет анықталған кезден бастап қатарынан екі жыл бойы мақсатқа сай пайдаланылмаған жағдайларда, мұндай жер учаскесi осы Жер кодекстiң 94-бабында көзделген тәртiппен мәжбүрлеп алып қоюға жатады.

Шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін берілген жер учаскесін мақсаты бойынша пайдаланбау жағдайлар:

Оның ішінде жайылымдарда – жаю үшін ауыл шаруашылығы жануарларының болмауы не олардың саны агроөнеркәсіптік кешенді дамыту саласындағы уәкілетті орган белгілеген жайылымдардың жалпы алаңына түсетін жүктеменің шекті рұқсат етілетін нормасының жиырма пайызынан аз болуы және (немесе) жемшөп дайындау мақсатында шөп шабудың болмауы;

Осыған байланысты жерлеріңізді мақсатына сай пайдалануыңызды, ауыл шаруашылығы жануарларының ветеринария станциясының электрондық базасына тіркуіңізді сұраймыз.

Т.Қожабеков,

Сарқан аудандық жер қатынастары бөлімінің

 жетекші маманы

 

Вниманию руководителей сельхозформирований!

По Саркандскому району в 2018 году было выявлено 46500 га, в 2019 году 50628 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения (в основном пастбища). В данное время только 80% этих земель приступило к использованию. А остаток земль не освоины по назначению.

В случаях если земельный участок, предназначенный для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, не используется по назначению в течение двух лет подряд с момента первоначального выявления факта неиспользования, то такой земельный участок подлежит принудительному изъятию в порядке, предусмотренном статьей 94 настоящего Кодекса.

К случаям неиспользования земельного участка, предоставленного для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства по назначению, относятся:

В том числе на пастбищах – отсутствие сельскохозяйственных животных для выпаса либо их наличие в количестве менее двадцати процентов от предельно допустимой нормы нагрузки на общую площадь пастбищ, установленной уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса, и (или) отсутствие сенокошения в целях заготовки кормов;

В связи с этим просим использовать ваши земли по назначению, регестроровать сельскохозяйственных животных к электронной базе ветеринарной станции.

Т.Кожабеков,

 Ведущий специалист отдела земельных отношений

Сарканского района

 

 

 

 

 

Мәліметпен бөлісу: