Сарқан Ауданның қоғамдық – саяси апталық газеті

1933 жылғы мамырынан бастап шығады

Редакция

Меншік иесі: “Сарқан газеті” жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Газет Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму министрлігібайланыс,
ақпараттандыру және ақпарат комитетінде 2015 жылғы 16-қарашада тіркеліп,
№15703-Г куәлігі берілген.
Газет аптасына бір рет жұма күні қазақ және орыс тілдерінде шығады.

 

Газет «Алатау баспа-полиграфиялық корпорациясы» ЖШС филиалы – Сарқан баспаханасында (Тәуелсіздік, 108) басылады

Мәліметпен бөлісу: